2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จักษุวิทยา
10
1 ผศ.ดร. มาลี วิวัฒนทีปะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
2 ศ.ดร. โอฬาร สุวรรณอภิชน ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
3 ผศ.ดร. ธนภัทร รัตนภากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
4 รศ.ดร. นิพนธ์ สายวัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
5 อ.ดร. สุนันท์ ชัยฑวังกูล อาจารย์ จักษุวิทยา
6 ผศ.ดร. พรรณทิพา ว่องไว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
7 ศ.ดร. ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
8 รศ.ดร. สุธาสินี สีนะวัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
9 รศ.ดร. สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา
10 รศ.ดร. กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จักษุวิทยา

20 กันยายน 2563