2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
8
1 รศ.ดร. นิรมล พัจนสุนทร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
2 รศ.ดร. สุรพล วีระศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
3 ศ.ดร. อรทัย พาชีรัตน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
4 รศ.ดร. พูนศรี รังษีขจี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
5 ศ.ดร. สุชาติ พหลภาคย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
6 รศ.ดร. ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
7 รศ.ดร. นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
8 ผศ.ดร. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
1
1 ศ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล ศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์

17 มกราคม 2564