2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยาคลินิก
8
1 ผศ.ดร. นิชา เจริญศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
2 ผศ.ดร. ฐิติมา ศรีลุนช่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
3 ผศ.ดร. อรุณนี สังกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
4 รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
5 รศ.ดร. โชติชนะ วิไลลักขณา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
6 รศ.ดร. สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
7 รศ.ดร. จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
8 นาง อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ - จุลชีววิทยาคลินิก
2
1 รศ. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยาคลินิก
2 รศ. เกษแก้ว เพียรทวีชัย รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยาคลินิก

26 มกราคม 2565