2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ จุลทรรศน์คลินิก
11
1 รศ.ดร. อำพร ไตรภัทร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
2 รศ.ดร. ณัฐยา แซ่อึ้ง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
3 ผศ.ดร. นพมาศ เข็มทองหลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
4 ผศ.ดร. ยุพิน อนิวรรตอังกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
5 รศ.ดร. จิราพร สิทธิถาวร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
6 อ.ดร. วรวรรณ ชุมเปีย อาจารย์ จุลทรรศน์คลินิก
7 ผศ.ดร. ไพเกษม แสนยานุสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
8 รศ.ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
9 รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
10 รศ.ดร. สุทธิพรรณ กิจเจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
11 นาย เกรียงไกร กิจเจริญ - จุลทรรศน์คลินิก
4
1 ผศ. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลทรรศน์คลินิก
2 รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ รองศาสตราจารย์ จุลทรรศน์คลินิก
3 ผศ. มณเฑียร พันธุเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลทรรศน์คลินิก
4 รศ. ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ รองศาสตราจารย์ จุลทรรศน์คลินิก

26 มกราคม 2565