2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ชีววิทยาช่องปาก
4
1 ผศ.ดร. ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยาช่องปาก
2 รศ.ดร. อาริยา รัตนทองคำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยาช่องปาก
3 รศ.ดร. จรินทร์ ปภังกรกิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยาช่องปาก
4 ผศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยาช่องปาก

30 กันยายน 2563