2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมจัดฟัน
2
1 รศ.ดร. ทัศนีย์ วังศรีมงคล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมจัดฟัน
2 รศ.ดร. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมจัดฟัน
3
1 ผศ. สุปราณี ดีเสมอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมจัดฟัน
2 ผศ. ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมจัดฟัน
3 รศ. สมศักดิ์ กิจสหวงค์ รองศาสตราจารย์ ทันตกรรมจัดฟัน

30 กันยายน 2563