2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์
3
1 อ. สุจิตรา วงศ์กำแหง อาจารย์ นิติศาสตร์
2 ผศ. กิตติบดี ใยพูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติศาสตร์
3 อ. เครือรัตนา กิ่งสกุล อาจารย์ นิติศาสตร์

24 กันยายน 2563