2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ นิติเวชศาสตร์
6
1 ผศ.ดร. วัฒนา หาญพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
2 รศ.ดร. อัมพร แจ่มสุวรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
3 ผศ.ดร. สมบัติ เตรียมแจ้งอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
4 ผศ.ดร. มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
5 ผศ.ดร. วิรุจน์ คุณกิตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
6 อ.ดร. เลียงชัย จตุรัส อาจารย์ นิติเวชศาสตร์

20 กันยายน 2563