2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
2
1 ผศ.ดร. ธนนันท์ บุ่นวรรณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
2 รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
2
1 ผศ. ชอบ ดีสวนโคก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
2 ผศ. ชลิต ชัยครรชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

23 ตุลาคม 2563