2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา
4
1 ผศ.ดร. คำแหง วิสุทธางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรัชญาและศาสนา
2 ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรัชญาและศาสนา
3 ศ.ดร. ประยงค์ แสนบุราณ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรัชญาและศาสนา
4 รศ.ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรัชญาและศาสนา
5
1 อ. ศรชัย แม้ประสาท อาจารย์ ปรัชญาและศาสนา
2 ผศ. เทพพร มังธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญาและศาสนา
3 ผศ. อัครยา สังขจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญาและศาสนา
4 ผศ. ภคนิตย์ เพชรปาณีวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญาและศาสนา
5 รศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองศาสตราจารย์ ปรัชญาและศาสนา

23 ตุลาคม 2563