2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
8
1 ผศ.ดร. มานะ นาคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
2 อ.ดร. รัตนา บุญมัธยะ อาจารย์ พัฒนาสังคม
3 ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
4 ผศ.ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
5 ผศ.ดร. ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
6 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
7 นาย บัวพันธ์ พรหมพักพิง - พัฒนาสังคม
8 รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พัฒนาสังคม
1
1 รศ. สมนึก ปัญญาสิงห์ รองศาสตราจารย์ พัฒนาสังคม

23 ตุลาคม 2563