2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พื้นฐานการพยาบาล
7
1 ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการพยาบาล
2 รศ.ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการพยาบาล
3 ผศ.ดร. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการพยาบาล
4 รศ.ดร. ประสบสุข ศรีแสนปาง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการพยาบาล
5 รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการพยาบาล
6 อ.ดร. วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล อาจารย์ พื้นฐานการพยาบาล
7 ผศ.ดร. เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการพยาบาล
4
1 ผศ. ชวนพิศ วงศ์สามัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พื้นฐานการพยาบาล
2 ผศ. สุจารี อมรกิจบำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พื้นฐานการพยาบาล
3 รศ. เพชรไสว ลิ้มตระกูล รองศาสตราจารย์ พื้นฐานการพยาบาล
4 รศ. ผ่องพรรณ อรุณแสง รองศาสตราจารย์ พื้นฐานการพยาบาล

21 กันยายน 2563