2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พื้นฐานการศึกษา
5
1 อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ พื้นฐานการศึกษา
2 รศ.ดร. นรีวรรณ พรหมชุม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการศึกษา
3 รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการศึกษา
4 ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการศึกษา
5 อ.ดร. สกาวเดือน ซาธรรม อาจารย์ พื้นฐานการศึกษา

21 กันยายน 2563