2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 5 คน
1 ผศ.ดร. ธนกร ปรุงวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
2 ผศ.ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
3 รศ.ดร. สุชาติ ศิริใจชิงกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
4 รศ.ดร. สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
5 รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ปริญญาโท จำนวน 5 คน
1 รศ. ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ รองศาสตราจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
2 ผศ. วิญญู วงศ์ประทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
3 อ. พรทิพย์ พงษ์สามารถ อาจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
4 รศ. ศรีวิไล วโรภาสตระกูล รองศาสตราจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
5 รศ. อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2563