2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 1263% 47 4947% 29 3053% 2 211% 5 526% 95
 คณะนิติศาสตร์ 5 7143% 1 1429% 0 000% 0 000% 1 1429% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 15 1027% 65 4452% 52 3562% 3 205% 11 753% 146
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 51 2865% 78 4382% 29 1629% 4 225% 16 899% 178
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 17 3269% 24 4615% 6 1154% 0 000% 5 962% 52
 คณะวิทยาศาสตร์ 60 1780% 162 4807% 77 2285% 8 237% 30 890% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 46 1673% 87 3164% 99 3600% 6 218% 37 1345% 275
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 18 3273% 22 4000% 8 1455% 0 000% 7 1273% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 134 4136% 107 3302% 64 1975% 0 000% 19 586% 324
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 3429% 28 4000% 12 1714% 0 000% 6 857% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 1458% 39 4063% 30 3125% 1 104% 12 1250% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 2051% 25 3205% 31 3974% 2 256% 4 513% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 31 1292% 58 2417% 74 3083% 15 625% 62 2583% 240
 คณะเทคนิคการแพทย์ 15 1500% 34 3400% 40 4000% 1 100% 10 1000% 100
 คณะเทคโนโลยี 16 2192% 31 4247% 19 2603% 2 274% 5 685% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 14 1296% 43 3981% 34 3148% 5 463% 12 1111% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 59 1216% 161 3320% 181 3732% 47 969% 37 763% 485
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 22 5366% 4 976% 7 1707% 1 244% 7 1707% 41
 วิทยาลัยนานาชาติ 3 3750% 2 2500% 2 2500% 0 000% 1 1250% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 5294% 9 2647% 3 882% 0 000% 4 1176% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 10 8333% 1 833% 0 000% 0 000% 1 833% 12
 สถาบันภาษา 3 7500% 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 4 1739% 13 5652% 3 1304% 1 435% 2 870% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 12 5000% 5 2083% 4 1667% 0 000% 3 1250% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 8 1951% 29 7073% 4 976% 0 000% 0 000% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 9 4286% 11 5238% 0 000% 0 000% 1 476% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 12 5455% 9 4091% 0 000% 0 000% 1 455% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 3 2727% 3 2727% 4 3636% 0 000% 1 909% 11
รวมทั้งหมด  
651 1099 812 98 307 2967
คิดเป็นร้อยละ  
2194% 3704% 2737% 330% 1035%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 000%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 320%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 024%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 492%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 600%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 175%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1136%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 927%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 185%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1092%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 236%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 324%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 263%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 809%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 337%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 246%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 364%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1635%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 024%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 138%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 027%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 115%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 040%
 สถาบันภาษา Bar_red 013%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 078%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 081%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 138%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 071%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 074%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 037%

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563