2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 1579% 47 4947% 26 2737% 2 211% 5 526% 95
 คณะนิติศาสตร์ 5 7143% 1 1429% 0 000% 0 000% 1 1429% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 18 1241% 61 4207% 52 3586% 3 207% 11 759% 145
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53 2994% 77 4350% 28 1582% 3 169% 16 904% 177
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 16 3200% 23 4600% 6 1200% 0 000% 5 1000% 50
 คณะวิทยาศาสตร์ 62 1840% 166 4926% 71 2107% 9 267% 29 861% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 46 1679% 90 3285% 97 3540% 5 182% 36 1314% 274
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 18 3333% 21 3889% 8 1481% 0 000% 7 1296% 54
 คณะศึกษาศาสตร์ 136 4198% 108 3333% 62 1914% 0 000% 18 556% 324
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25 3623% 26 3768% 12 1739% 0 000% 6 870% 69
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 1458% 43 4479% 26 2708% 1 104% 12 1250% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 2051% 25 3205% 31 3974% 2 256% 4 513% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 32 1350% 58 2447% 72 3038% 15 633% 60 2532% 237
 คณะเทคนิคการแพทย์ 16 1600% 33 3300% 41 4100% 1 100% 9 900% 100
 คณะเทคโนโลยี 17 2329% 30 4110% 19 2603% 2 274% 5 685% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 14 1296% 44 4074% 33 3056% 5 463% 12 1111% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 58 1206% 160 3326% 180 3742% 48 998% 35 728% 481
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 22 5238% 5 1190% 8 1905% 1 238% 6 1429% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 4 5000% 1 1250% 2 2500% 0 000% 1 1250% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 5294% 9 2647% 3 882% 0 000% 4 1176% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 10 8333% 1 833% 0 000% 0 000% 1 833% 12
 สถาบันภาษา 3 7500% 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 4 1739% 13 5652% 3 1304% 1 435% 2 870% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 12 5000% 5 2083% 4 1667% 0 000% 3 1250% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 7 1795% 28 7179% 4 1026% 0 000% 0 000% 39
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 9 4286% 11 5238% 0 000% 0 000% 1 476% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 11 5238% 9 4286% 0 000% 0 000% 1 476% 21
 คณะศิลปศาสตร์ 3 2727% 3 2727% 4 3636% 0 000% 1 909% 11
รวมทั้งหมด  
664 1099 792 98 298 2951
คิดเป็นร้อยละ  
2250% 3724% 2684% 332% 1010%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 000%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 322%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 024%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 491%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 600%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 169%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1142%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 928%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 183%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1098%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 234%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 325%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 264%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 803%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 339%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 247%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 366%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1630%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 024%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 142%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 027%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 115%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 041%
 สถาบันภาษา Bar_red 014%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 078%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 081%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 132%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 071%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 071%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 037%

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563