2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ
คณะ อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 6842% 0 000% 0 000% 0 000% 30 3158% 95
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 5890% 0 000% 0 000% 0 000% 60 4110% 146
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 4326% 0 000% 0 000% 0 000% 101 5674% 178
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 4038% 0 000% 0 000% 0 000% 31 5962% 52
 คณะวิทยาศาสตร์ 191 5668% 0 000% 0 000% 0 000% 146 4332% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 4800% 0 000% 0 000% 0 000% 143 5200% 275
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 2545% 0 000% 0 000% 0 000% 41 7455% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 65 2006% 0 000% 0 000% 0 000% 259 7994% 324
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 4714% 0 000% 0 000% 0 000% 37 5286% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 5938% 0 000% 0 000% 0 000% 39 4063% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 42 5385% 0 000% 0 000% 0 000% 36 4615% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 91 3792% 0 000% 0 000% 0 000% 149 6208% 240
 คณะเทคนิคการแพทย์ 69 6900% 0 000% 0 000% 0 000% 31 3100% 100
 คณะเทคโนโลยี 46 6301% 0 000% 0 000% 0 000% 27 3699% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 75 6944% 0 000% 0 000% 0 000% 33 3056% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 296 6103% 0 000% 0 000% 0 000% 189 3897% 485
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 732% 0 000% 0 000% 0 000% 38 9268% 41
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 6 7500% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 10 2941% 0 000% 0 000% 0 000% 24 7059% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 1 833% 0 000% 0 000% 0 000% 11 9167% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 5652% 0 000% 0 000% 0 000% 10 4348% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 2 833% 0 000% 0 000% 0 000% 22 9167% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 19 4634% 0 000% 0 000% 0 000% 22 5366% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 8 3810% 0 000% 0 000% 0 000% 13 6190% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 5 2273% 0 000% 0 000% 0 000% 17 7727% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 2 1818% 0 000% 0 000% 0 000% 9 8182% 11
รวมทั้งหมด  
1425 0 0 0 1542 2967
คิดเป็นร้อยละ  
4803% 000% 000% 000% 5197%

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563