2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
5
1 ผศ.ดร. ธนกร ปรุงวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
2 ผศ.ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
3 รศ.ดร. สุชาติ ศิริใจชิงกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
4 รศ.ดร. สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
5 รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
5
1 รศ. ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ รองศาสตราจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
2 ผศ. วิญญู วงศ์ประทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
3 อ. พรทิพย์ พงษ์สามารถ อาจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
4 รศ. ศรีวิไล วโรภาสตระกูล รองศาสตราจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
5 รศ. อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

26 มกราคม 2565