2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระบาดวิทยา
4
1 ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
2 ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
3 ศ.ดร. สุพรรณี พรหมเทศ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
4 รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
2
1 ผศ. เนาวรัตน์ มณีนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบาดวิทยา
2 ผศ. วีระศักดิ์ ชายผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบาดวิทยา

26 กันยายน 2563