2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ รังสีวิทยา
23
1 ผศ.ดร. กฤษณา ร้อยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
2 รศ.ดร. ชลิดา อภินิเวศ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
3 อ.ดร. ชาตรี จงทวีเกียรติ อาจารย์ รังสีวิทยา
4 ศ.ดร. นิตยา ฉมาดล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
5 ผศ.ดร. บรรจง เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
6 ผศ.ดร. ปาณยา ทุมสท้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
7 รศ.ดร. วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
8 ศ.ดร. วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
9 ผศ.ดร. วิจิต เกิดผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
10 ศ.ดร. เอมอร ไม้เรียง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
11 รศ.ดร. วรินทร พุทธรักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
12 รศ.ดร. ศรีชัย ครุสันธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
13 ผศ.ดร. เบญจพร นิตินาวาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
14 รศ.ดร. ปรารถนา เชาวน์ชื่น รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
15 รศ.ดร. มณเฑียร เปสี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
16 รศ.ดร. เพชรากร หาญพานิชย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
17 รศ.ดร. จตุรัตน์ กันต์พิทยา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
18 รศ.ดร. จิตเจริญ ไชยาคำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
19 รศ.ดร. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
20 ผศ.ดร. เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
21 ผศ.ดร. จันทร์ศรี ศุภอดิเรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
22 ผศ.ดร. จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
23 รศ.ดร. จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
4
1 ผศ. จินตนา เรียมศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
2 ผศ. ประวัติ ผดุงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
3 ผศ. นวลนิตย์ รักเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
4 ผศ. ทวีศักดิ์ เรียมศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา

20 กันยายน 2563