2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศัลยศาสตร์
25
1 ผศ.ดร. เอก ปักเข็ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
2 ผศ.ดร. ธเนศ รังษีขจี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
3 ผศ.ดร. มณฑล เมฆอนันต์ธวัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
4 ผศ.ดร. ศิริ เชื้ออินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
5 รศ.ดร. สมภพ พระธานี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
6 รศ.ดร. อนัน ศรีพนัสกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
7 นาย ณรงค์ ขันตีแก้ว - ศัลยศาสตร์
8 ผศ.ดร. พลากร สุรกุลประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
9 ผศ.ดร. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
10 ผศ.ดร. อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
11 ผศ.ดร. ขจิตร์ พาชีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
12 ผศ.ดร. ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
13 ผศ.ดร. ดำเนิน วชิโรดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
14 รศ.ดร. สุชาติ อารีมิตร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
15 รศ.ดร. โอวตือ แซ่เซียว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
16 รศ.ดร. กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
17 รศ.ดร. เชิดชัย ตันติศิรินทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
18 รศ.ดร. ไชยยุทธ ธนไพศาล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
19 ผศ.ดร. ชูศักดิ์ คุปตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
20 ศ.ดร. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
21 รศ.ดร. วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
22 ผศ.ดร. ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
23 อ.ดร. เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์ อาจารย์ ศัลยศาสตร์
24 ศ.ดร. พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
25 รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์

20 กันยายน 2563