2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
8
1 รศ.ดร. บงกช นพผล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
2 รศ.ดร. นริศร นางาม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
3 รศ.ดร. คมกริช พิมพ์ภักดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
4 ผศ.ดร. ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
5 รศ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
6 รศ.ดร. ไพรัตน์ ศรแผลง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
7 ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
8 รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
3
1 ผศ. เสรี แข็งแอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยสาธารณสุข
2 รศ. พิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทยสาธารณสุข
3 อ. เบญจมาศ พรหมโสภณ อาจารย์ สัตวแพทยสาธารณสุข

26 มกราคม 2565