2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
23
1 รศ.ดร. กนก สีจร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2 ผศ.ดร. พงษ์ ปทุมนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
3 อ.ดร. สมพร โพธินาม อาจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
4 ผศ.ดร. อาคม สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
5 ศ.ดร. ชวนชม สกนธวัฒน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
6 นาย ภิเศก ลุมพิกานนท์ - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
7 ผศ.ดร. รัตนา คำวิลัยศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
8 รศ.ดร. สุกรี สุนทราภา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
9 ศ.ดร. เจศฎา ถิ่นคำรพ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
10 ศ.ดร. โกวิท คำพิทักษ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
11 รศ.ดร. บัณฑิต ชุมวรฐายี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
12 รศ.ดร. ประนอม บุพศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
13 ผศ.ดร. พิสมัย ยืนยาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
14 รศ.ดร. วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
15 ผศ.ดร. ศรีนารี แก้วฤดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
16 อ.ดร. สงวนโชค ล้วนรัตนากร อาจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
17 รศ.ดร. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
18 ผศ.ดร. พิไลวรรณ กลีบแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
19 รศ.ดร. ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
20 รศ.ดร. วรลักษณ์ สมบูรณ์พร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
21 รศ.ดร. โฉมพิลาศ จงสมชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
22 ศ.ดร. ประสิทธิ์ เพ็งสา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
23 รศ.ดร. ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

20 กันยายน 2563