2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์
18
1 ผศ.ดร. ชัช สุมนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
2 ผศ.ดร. ธรา ธรรมโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
3 ผศ.ดร. ธรา ธรรมโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
4 ศ.ดร. กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
5 รศ.ดร. วินัย ศิริชาติวาปี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
6 รศ.ดร. ศักดา ไชกิจภิญโญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
7 ศ.ดร. สุกิจ แสงนิพันธ์กูล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
8 ผศ.ดร. ชัชวาล ศานติพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
9 รศ.ดร. ทวีโชค วิษณุโยธิน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
10 รศ.ดร. สุรชัย แซ่จึง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
11 ผศ.ดร. ปิยวรรณ จตุปาริสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
12 ศ.ดร. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
13 ศ.ดร. วีระชัย โควสุวรรณ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
14 รศ.ดร. สุรัตน์ เจียรณ์มงคล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
15 ผศ.ดร. กิติวรรณ วิปุลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
16 ศ.ดร. พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
17 รศ.ดร. ศุภศิลป์ สุนทราภา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
18 ผศ.ดร. เสริมศักดิ์ สุมานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์

20 กันยายน 2563