2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อังกฤษ
4
1 ผศ.ดร. ศศิ จังสถิตย์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อังกฤษ
2 ผศ.ดร. ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อังกฤษ
3 ผศ.ดร. ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อังกฤษ
4 อ.ดร. ปรีดาพร ศรีสาคร อาจารย์ อังกฤษ
5
1 ผศ. สุธิดา โง่นคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังกฤษ
2 อ. อภิญญา หินนนท์ อาจารย์ อังกฤษ
3 ผศ. จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังกฤษ
4 ผศ. พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังกฤษ
5 ผศ. วิกรานต์ นามผาดอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังกฤษ

23 ตุลาคม 2563