2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ เคมีคลินิก
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 6 คน
1 รศ.ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมีคลินิก
2 รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมีคลินิก
3 รศ.ดร. ศิริพร ปรุงวิทยา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมีคลินิก
4 นาย สุพรรณ ฟู่เจริญ - เคมีคลินิก
5 ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมีคลินิก
6 รศ.ดร. เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมีคลินิก
ปริญญาโท จำนวน 4 คน
1 รศ. ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ รองศาสตราจารย์ เคมีคลินิก
2 รศ. เรวัตร ทักษิณะมณี รองศาสตราจารย์ เคมีคลินิก
3 อ. ประหยัด พันธะศรี อาจารย์ เคมีคลินิก
4 ผศ. วิสุทธิ์ กังวานตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมีคลินิก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563