2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ เคมีคลินิก
6
1 รศ.ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมีคลินิก
2 นาง พัชรี เจียรนัยกูร - เคมีคลินิก
3 รศ.ดร. ศิริพร ปรุงวิทยา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมีคลินิก
4 นาย สุพรรณ ฟู่เจริญ - เคมีคลินิก
5 ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมีคลินิก
6 รศ.ดร. เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมีคลินิก
4
1 รศ. ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ รองศาสตราจารย์ เคมีคลินิก
2 รศ. เรวัตร ทักษิณะมณี รองศาสตราจารย์ เคมีคลินิก
3 อ. ประหยัด พันธะศรี อาจารย์ เคมีคลินิก
4 ผศ. วิสุทธิ์ กังวานตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมีคลินิก

26 มกราคม 2565