2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 5 คน
1 ผศ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคนิคการแพทย์
2 ผศ.ดร. ไมตรี ปะการะสังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคนิคการแพทย์
3 ผศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคนิคการแพทย์
4 อ.ดร. กรรณิการ์ กัวหา อาจารย์ เทคนิคการแพทย์
5 รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคนิคการแพทย์
ปริญญาโท จำนวน 2 คน
1 ผศ. ลิ่มทอง พรหมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์
2 ผศ. จินดารัตน์ ตระกูลทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2563