2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
4
1 รศ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคนิคการแพทย์
2 ผศ.ดร. ไมตรี ปะการะสังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคนิคการแพทย์
3 อ.ดร. กรรณิการ์ กัวหา อาจารย์ เทคนิคการแพทย์
4 รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคนิคการแพทย์
2
1 ผศ. ลิ่มทอง พรหมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์
2 ผศ. จินดารัตน์ ตระกูลทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์

26 มกราคม 2565