2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการผลิต
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 1 คน
1 อ.ดร. มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท อาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต
ปริญญาโท จำนวน 2 คน
1 ผศ. พลฤทธิ์ จุลมนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีการผลิต
2 อ. เสาวลักษณ์ ศรีสุภัทรวนิช อาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563