2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการผลิต
1
1 อ.ดร. มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท อาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต
2
1 ผศ. พลฤทธิ์ จุลมนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีการผลิต
2 อ. เสาวลักษณ์ ศรีสุภัทรวนิช อาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต

25 กันยายน 2563