2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
2
1 รศ.ดร. วชิระ อินทร์อุดม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
2 นาง สุมาลี ชัยเจริญ - เทคโนโลยีทางการศึกษา
3
1 ผศ. อุดม ไชยวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
2 ผศ. วรกิต วัดเข้าหลาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
3 รศ. องอาจ ศิลาน้อย รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

21 กันยายน 2563