2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
10
1 รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
2 รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
3 รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
4 รศ.ดร. เดชพล ปรีชากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
5 อ.ดร. ดวงกมล เลียวกิตติกุล อาจารย์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
6 ผศ.ดร. มานิตา หาญพานิชเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
7 อ.ดร. สุรชัย พลานุภาพ อาจารย์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
8 ผศ.ดร. อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
9 รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
10 ผศ.ดร. แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม

30 กันยายน 2563