2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
4
1 ผศ.ดร. วริมา วงศ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
2 ศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
3 ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
4 ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย

30 กันยายน 2563