2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชเคมี
6
1 รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
2 รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
3 รศ.ดร. ฉันทนา อารมย์ดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
4 รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
5 ศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
6 รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี

30 กันยายน 2563