2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โภชนวิทยา
3
1 ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โภชนวิทยา
2 ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โภชนวิทยา
3 ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โภชนวิทยา
3
1 รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน รองศาสตราจารย์ โภชนวิทยา
2 รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ รองศาสตราจารย์ โภชนวิทยา
3 รศ. เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ โภชนวิทยา

26 กันยายน 2563