2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ -
4
1 ผศ.ดร. กษม อมันตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 ผศ.ดร. คเณศ ศีลสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
3 ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
4 รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
8
1 ผศ. ภาณุ อุดมเพทายกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
2 อ. บัญชา ควรสมาคม อาจารย์ -
3 รศ. สุวิช สถิตวิทยานันท์ รองศาสตราจารย์ -
4 ผศ. ธวัชชัย ช่างเกวียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
5 ผศ. เอกพงษ์ ศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
6 รศ. สุนันทนี จันทร์ทิพย์ รองศาสตราจารย์ -
7 อ. พยุงศิลป์ เปศรี อาจารย์ -
8 ผศ. จารุสิทธิ์ เครือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -

26 กันยายน 2563