2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 1 คน
1 อ.ดร. นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์ อาจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563