2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
3
1 ผศ.ดร. อริยะ นามวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
2 อ.ดร. ยุภาพร คานเพชรทา อาจารย์
3 อ.ดร. ศิริสุดา พลที อาจารย์

30 กันยายน 2563