2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
2
1 อ.ดร. ศราวดี ภูชมศรี อาจารย์
2 ผศ.ดร. ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
1
1 รศ. ธรณัส หินอ่อน รองศาสตราจารย์

26 กันยายน 2563