2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 149 3163% 187 3970% 135 2866% 0 000% 471
  ปริทันตวิทยา 0 000% 0 000% 2 2222% 7 7778% 0 000% 9
  ทันตกรรมชุมชน 0 000% 0 000% 1 909% 10 9091% 0 000% 11
  ทันตกรรมบูรณะ 0 000% 1 1000% 2 2000% 7 7000% 0 000% 10
  ทันตกรรมจัดฟัน 0 000% 0 000% 3 6000% 2 4000% 0 000% 5
  ชีววิทยาช่องปาก 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
  สำนักงานวิชาการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ทันตกรรมประดิษฐ์ 0 000% 1 833% 4 3333% 7 5833% 0 000% 12
  ทันตกรรมสำหรับเด็ก 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 0 000% 7
  วินิจฉัยโรคช่องปาก 0 000% 0 000% 3 3000% 7 7000% 0 000% 10
  รายวิชาร่วมทางคลินิค 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร 0 000% 0 000% 2 2500% 6 7500% 0 000% 8
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
0 151 204 192 0 547
คิดเป็นร้อยละ  
000% 2761% 3729% 3510% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564