2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 4 8000% 1 2000% 0 000% 5
  สถาปัตยกรรม 0 000% 0 000% 12 5000% 12 5000% 0 000% 24
  วิชาผังเมือง 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  เทคนิคสถาปัตยกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  พื้นฐานสถาปัตยกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 0 000% 2
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 2 10000% 0 000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
0 0 19 15 0 34
คิดเป็นร้อยละ  
000% 000% 5588% 4412% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564