2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 1 20.00% 0 0.00% 5
  สถาปัตยกรรม 0 0.00% 0 0.00% 12 52.17% 11 47.83% 0 0.00% 23
  วิชาผังเมือง 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
  เทคนิคสถาปัตยกรรม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  พื้นฐานสถาปัตยกรรม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 2
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 2
  
0 0 19 14 0 33
  
0.00% 0.00% 57.58% 42.42% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564