2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  - 0 000% 0 000% 4 8000% 1 2000% 0 000% 5
  สถาปัตยกรรม 0 000% 0 000% 12 5000% 12 5000% 0 000% 24
  วิชาผังเมือง 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  เทคนิคสถาปัตยกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  พื้นฐานสถาปัตยกรรม 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  
0 0 19 14 0 33
  
000% 000% 5758% 4242% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2563