2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 2 6667% 1 3333% 0 000% 3
  สุขศึกษา 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
  โภชนวิทยา 0 000% 0 000% 3 5000% 3 5000% 0 000% 6
  ระบาดวิทยา 0 000% 0 000% 3 4286% 4 5714% 0 000% 7
  บริหารงานสาธารณสุข 0 000% 0 000% 4 5000% 4 5000% 0 000% 8
  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ชีวสถิติและประชากรศาสตร์ 0 000% 0 000% 6 6000% 4 4000% 0 000% 10
  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 0 000% 0 000% 6 3529% 11 6471% 0 000% 17
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
0 0 26 31 0 57
คิดเป็นร้อยละ  
000% 000% 4561% 5439% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564