2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 3
  สุขศึกษา 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 4
  โภชนวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 3 42.86% 4 57.14% 0 0.00% 7
  ระบาดวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 3 42.86% 4 57.14% 0 0.00% 7
  บริหารงานสาธารณสุข 0 0.00% 0 0.00% 4 44.44% 5 55.56% 0 0.00% 9
  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ชีวสถิติและประชากรศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 6 50.00% 6 50.00% 0 0.00% 12
  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 0 0.00% 0 0.00% 6 35.29% 11 64.71% 0 0.00% 17
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 3
  
0 0 25 37 0 62
  
0.00% 0.00% 40.32% 59.68% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564