2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 4
  ประมง 0 000% 1 500% 4 2000% 15 7500% 0 000% 20
  พืชไร่ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สัตวศาสตร์ 0 000% 8 2162% 4 1081% 25 6757% 0 000% 37
  ส่งเสริมการเกษตร 0 000% 1 667% 7 4667% 7 4667% 0 000% 15
  เศรษฐศาสตร์การเกษตร 0 000% 1 556% 9 5000% 8 4444% 0 000% 18
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา 0 000% 0 000% 3 2143% 11 7857% 0 000% 14
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 0 000% 1 435% 4 1739% 18 7826% 0 000% 23
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน 0 000% 10 4348% 2 870% 11 4783% 0 000% 23
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ 0 000% 2 690% 6 2069% 21 7241% 0 000% 29
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา 0 000% 2 1429% 2 1429% 10 7143% 0 000% 14
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 0 000% 6
รวมทั้งหมด  
0 26 42 135 0 203
คิดเป็นร้อยละ  
000% 1281% 2069% 6650% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564