2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 4
  ประมง 0 0.00% 1 5.26% 4 21.05% 14 73.68% 0 0.00% 19
  พืชไร่ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  สัตวศาสตร์ 0 0.00% 8 21.62% 4 10.81% 25 67.57% 0 0.00% 37
  ส่งเสริมการเกษตร 0 0.00% 1 6.67% 7 46.67% 7 46.67% 0 0.00% 15
  เศรษฐศาสตร์การเกษตร 0 0.00% 1 5.56% 9 50.00% 8 44.44% 0 0.00% 18
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 3 21.43% 11 78.57% 0 0.00% 14
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 0 0.00% 1 4.35% 4 17.39% 18 78.26% 0 0.00% 23
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน 0 0.00% 10 43.48% 2 8.70% 11 47.83% 0 0.00% 23
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ 0 0.00% 2 6.90% 6 20.69% 21 72.41% 0 0.00% 29
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา 0 0.00% 2 14.29% 2 14.29% 10 71.43% 0 0.00% 14
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 2
  
0 26 42 130 0 198
  
0.00% 13.13% 21.21% 65.66% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563