2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 4
  ประมง 0 0.00% 1 5.00% 4 20.00% 15 75.00% 0 0.00% 20
  พืชไร่ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  สัตวศาสตร์ 0 0.00% 7 18.92% 5 13.51% 25 67.57% 0 0.00% 37
  ส่งเสริมการเกษตร 0 0.00% 1 7.14% 6 42.86% 7 50.00% 0 0.00% 14
  เศรษฐศาสตร์การเกษตร 0 0.00% 1 5.56% 9 50.00% 8 44.44% 0 0.00% 18
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 3 21.43% 11 78.57% 0 0.00% 14
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 0 0.00% 1 4.35% 4 17.39% 18 78.26% 0 0.00% 23
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน 0 0.00% 10 43.48% 2 8.70% 11 47.83% 0 0.00% 23
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ 0 0.00% 2 6.90% 6 20.69% 21 72.41% 0 0.00% 29
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา 0 0.00% 2 14.29% 2 14.29% 10 71.43% 0 0.00% 14
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 100.00% 0 0.00% 9
  
0 25 42 138 0 205
  
0.00% 12.20% 20.49% 67.32% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564