2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
  - 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 2
  ทุกภาควิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  เคมีคลินิก 0 0.00% 0 0.00% 4 40.00% 6 60.00% 0 0.00% 10
  กายภาพบำบัด 0 0.00% 0 0.00% 5 19.23% 21 80.77% 0 0.00% 26
  เทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 0 0.00% 2 33.33% 4 66.67% 0 0.00% 6
  จุลทรรศน์คลินิก 0 0.00% 0 0.00% 4 26.67% 11 73.33% 0 0.00% 15
  จุลชีววิทยาคลินิก 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 8 80.00% 0 0.00% 10
  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 0 0.00% 0 0.00% 5 45.45% 6 54.55% 0 0.00% 11
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  
0 1 23 56 0 80
  
0.00% 1.25% 28.75% 70.00% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564