2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคโนโลยี
  - 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  เทคโนโลยีธรณี 0 0.00% 1 4.76% 9 42.86% 11 52.38% 0 0.00% 21
  เทคโนโลยีอาหาร 0 0.00% 0 0.00% 2 11.11% 16 88.89% 0 0.00% 18
  เทคโนโลยีชีวภาพ 0 0.00% 0 0.00% 2 8.70% 21 91.30% 0 0.00% 23
  เทคโนโลยีการผลิต 0 0.00% 0 0.00% 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 3
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  
0 1 15 50 0 66
  
0.00% 1.52% 22.73% 75.76% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563