2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 1 1667% 5 8333% 0 000% 6
  พิษวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  เภสัชเคมี 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 0 000% 7
  ทุกภาควิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สำนักวิชาการ 0 000% 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 5
  เภสัชกรรมชุมชน 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 0 000% 7
  เภสัชกรรมคลินิก 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 0 000% 7
  การจัดการเภสัชกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เทคโนโลยีเภสัชกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 11 10000% 0 000% 11
  เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
รวมทั้งหมด  
0 0 2 47 0 49
คิดเป็นร้อยละ  
000% 000% 408% 9592% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564